TIEDOTE UUDESTA TES-SOPIMUKSESTA

8.3.2018

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus tuli voimaan 1.2.2018 ja on voimassa 31.1.2021 asti. Mikäli vuoden 2020 palkkaratkaisuista ei päästä yksimielisyyteen, voidaan sopimus päättää 31.1.2020.

Palkankorotukset

Vuosi 2018: Palkkoja korotetaan 1.4.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla.

Vuosi 2019: Palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan päättämällä tavalla.

Paikallisten erien tarkoituksena on oikaista mahdollisia vinoumia, tukea oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkanmuodostuksen kannustavuutta sekä palkita työntekijän suoriutumista. Työnantajan tulee informoida henkilöstöä paikallisen erän käytöstä ja jakoperusteista. Mahdolliselle luottamusmiehelle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus kahden kuukauden kuluessa erän jakamisesta lukien.

Tekstimuutokset (uudet tekstit)

Koeaika:
3§ 1. kohta   
Koeaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain mukaan.
3§ 2. kohta
12 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta

Määräaikaisuus:
3§ 4. kohta
Määräaikaiseen työsopimukseen kirjataan aina määräaikaisuuden peruste.

Säännöllinen työaika:
5§ 2. kohta
Säännöllistä päivittäistä työaikaa (7,5 tuntia) voidaan pidentää paikallisesti (TES Liite 2) sopimalla 12 tuntiin ja viikoittaista työaikaa 56 tuntiin. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia päivittäisen säännöllisen työajan 9 tunniksi ja viikoittaisen työajan 45 tunniksi. Työajan on tasoituttava 37,5 tuntiin 26 viikon mittaisen tasoittumisjakson aikana.

Liukuva työaika:
5§ 9. kohta
Mikäli käytetään liukuvaa työaikaa, on liukumarajat seuraavat, ellei toisin sovita:
vuorokautinen enimmäisliukuma             3 tuntia
keskimääräinen viikkotyöaika                 37,5 tuntia
enimmäiskertymä                                     60 tuntia

 

Sunnuntaityö:

5§ 11. kohta
”Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan lisäksi sunnuntaityökorotuksena yksinkertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus joko rahana tai sovittaessa vastaavana palkallisena vapaa-aikana, ellei paikallisesti tai 3. kohdan mukaisesti ole muuta sovittu. Tämän kohdan mukainen korotus ei koske helatorstaina tai loppiaisena tehtyä työtä.”

Palkanmaksu
7 § uusi 4. kohta
4. Työntekijälle annetaan palkkalaskelma palkanmaksun yhteydessä.

Tilapäinen poissaolo
9 § 2. kohta
”alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa…” tilalle: ”alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa”.

9 § uusi 4. kohta
4. Jos työntekijä ilmaisee tarpeen ikääntyvien vanhempiensa hoitamiseen, sopijaosapuolet suosittelevat keskustelemaan erilaisista mahdollisuuksista järjestellä työt siten, että tämä olisi mahdollista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla osa-aika- tai vapaajärjestelyillä.
 

Poistetaan työehtosopimuksen 9§:n 7. kohta: Työntekijä saa palkallisen vapaapäivän muuttopäiväkseen, mikäli tämä sattuu hänen työpäiväkseen.

Vuosiloma
13 §
Työntekijän vuosiloma määräytyy kulloinkin voimassa olevan vuosilomalain mukaan. Lomakaudesta, vuosilomasta ja vuosilomapalkasta voidaan sopia toisin paikallisesti.

Ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen
Muutetaan 16 §:n otsikko kuulumaan seuraavasti:
Ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen.

16 § uusi 2. kohta:
2. Kun työntekijä osallistuu yhdessä sovittuun työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen, on suositeltavaa keskustella ja arvioida työpaikalla, voiko työntekijä käyttää tähän mahdollisia liukuvan työajan tai työaikapankin plussaldoja tai ylityövapaita.

Ammattijärjestöjen jäsenmaksujen perintä
Poistetaan 19 §:n 2. kohta:
2. Perintämenettelyn osalta noudatetaan asiasta tehtyä keskusjärjestöjen välistä sopimusta.

3.13 Liite 2 Sopimus paikallisesta sopimisesta
2 §:n 1. kohta
Neuvottelu- ja sopijaosapuolina voivat olla työehtosopimukseen sidottu työnantaja tai tämän edustaja sekä sopimuksen osapuolena olevan työntekijäliiton asettama luottamusmies, jonka edustettavia asia koskee, tai luottamusmiehen puuttuessa työntekijät yhdessä.

 

Keskusjärjestösopimukset
17 §
Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan keskusjärjestösopimuksia sellaisena kuin ne ovat olleet tämän työehtosopimuksen osana 1.2.2017.

 

Lisäksi TES-neuvotteluissa sovittiin seuraavista asioista:

 

Työryhmät

 

Työelämä 2020 -hanke
Perustetaan työryhmä, jonka tarkoituksena on luoda alalle Työelämä 2020 -hankkeeseen liittyvät toimialaohjesäännöt. Työryhmän koollekutsujana on palkansaajapuoli, joka kutsuessaan tekee esityksen alakohtaisiksi kirjauksiksi.

 

Työehtosopimustekstien modernisointi

Perustetaan työryhmä stilisoimaan ja modernisoimaan nykyisen työehtosopimuksen tekstejä työryhmässä kevään 2019 loppuun mennessä. Korjauksilla ei muuteta määräysten asiallista sisältöä ja tulkintoja. Muutokset toteutetaan kustannusneutraalisti.

 

Muut asiat

 

Allekirjoittajaosapuolet suosittelevat työpaikkojen yhteistoiminnassa käytävän keskustelua ympäriystävällisten työtapojen ja prosessien kehittämiseksi sekä niihin liittyvien kannustinjärjestelmien luomiseksi.

 

Paikallisessa sopimisessa työntekijöiden edustajana voi tämän työehtosopimuskauden loppuun toimia työehtosopimuksen 2 liitteen 2§:ssä mainitun lisäksi myös sopimukseen sidotun työntekijäliiton asettama pääluottamusmies edellyttäen, että paikallisen sopimuksen osapuolena olevan kulloisenkin työnantajan kanssa asiasta on sovittu.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Tällä kirjauksella ei muuteta olemassa olevaa käytäntöä.   

 

 

 

Lisätietoja tarvittaessa: Stina Koivisto, 045-2320110, stina.koivisto@eslu.fi