Edunvalvonta

12.1.2011

Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja sinänsä. Niillä sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella.

Edunvalvonta

Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja sinänsä. Niillä sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella.

JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia julkisilla aloilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Julkisten alojen sopimuksia ovat kuntien, kuntayhtymien, valtion ja niiden virastojen, valtion ja kuntien omistamien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden sekä seurakuntien sopimukset. Yksityisten hyvinvointialojen sopimuksia liitto solmii sosiaali- ja terveysalalla, koulutus-, neuvonta-, liikenne-, ympäristönhoito- ja energia-aloilla.

2300 valvojaa
JHL:llä on kattava yhdistysverkosto. Liiton yhdistyksiä on noin 700 ja ne toimivat lähes jokaisella alan työpaikalla. Jäsenet voivat oman JHL-yhdistyksensä kautta vaikuttaa vaikka koko liiton toimintaan. Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä on työpaikan oma luottamusmies tai pääluottamusmies. Koko maassa heitä on yhteensä 2300.

Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi jäseniä palvelevat liiton aluetoimistot 14:llä paikkakunnalla.

Maksuton oikeusapu

Erimielisyydet työpaikalla pyritään aina ratkaisemaan paikallisneuvotteluissa. Jos kysymys ei selviä paikallisesti, selvitetään asian viemistä keskusneuvotteluihin. Jos tämä ei onnistu ja vaikuttaa siltä, että työnantaja on toiminut lain tai sopimusten vastaisesti, harkitaan myös oikeudenkäyntimenettelyä. JHL:n jäsen voi saada liitolta maksutonta oikeusapua työ- tai virkasuhteesta johtuvassa oikeudenkäynnissä.

Lakkoavustus

Lakkotilanteessa liitto maksaa jäsenille työtaisteluavustusta.